I. Hạng mục đã hoàn thành: CỌC KHOAN NHỒI – TƯỜNG VÂY

II. Hạng mục đang thực hiện: PHẦM NGẦM

1. CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT – KHOAN NEO

      

2. THI CÔNG CỐT THÉP – CỐP PHA ĐÀI THANG MÁY

3. THI CÔNG ĐỔ BÊ TÔNG ĐÀI THANG MÁY