Quyết định 370/QĐ-TTg ngày 03/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách là 4,8%/năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, năm 2018, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 4.8%/năm.

Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 117/QĐ-TTg, ấn định mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2018 tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định là 5%/năm.

Quyết định 370/QĐ-TTg được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 03/04/2018.